Jaarverslag 2023

Jaarlijks verantwoordt het bestuur aan de gemeente en haar wijkbewoners wat zij in het afgelopen jaar hebben gedaan ter beoordeling van haar doelstellingen in het algemeen en in het afgelopen jaar. Hieronder tref je de jaarverslagen van de verschillende werkgroepen.


Woord van de voorzitter
De jaren waarin corona veel roet in het eten heeft gegooid en we vele van onze activiteiten niet mochten doen liggen gelukkig achter ons. 2023 was dan ook in alle opzichten een topjaar.
Steeds meer bezoekers kwamen naar de activiteiten. Er zijn ook een aantal nieuwe activiteiten opgestart. Nordic Walking op de zaterdagmorgen en Yoga op de vrijdagmorgen. Ook de activiteit “Samen Soepen”, elke derde zaterdag van de maand, ontvangt hun gasten in Ut Praotuis.
Dit ook met elke keer een grote opkomst. De activiteiten die we in het vaste programma aanbieden hebben steeds meer deelnemers. Zoals de Vrijmibo op vrijdagmiddag. Daar komen regelmatig meer dan 30 deelnemers hun week doorspreken onder het genot van een drankje en wat bitterballen. Ook zijn we zeer actief geweest op het gebied van eenzaamheidbestrijding en Samen leven in de wijk.
In oktober en november hebben we de cursus “Samen dementievriendelijk” gevolgd en in december mochten we de oorkonde dementievriendelijk wijkgebouw en wijkvereniging ontvangen.
Ook in 2024 verwachten wij weer veel activiteiten te kunnen organiseren. Het is 30 jaren geleden  (1994 ) dat de wijkvereniging is opgericht. Ook dit laten we niet onopgemerkt voorbij gaan.
De werkgroepen zullen hiervoor een mooi programma  samenstellen. Voor iedereen wat leuks.
Want Ut Praotuis is en blijft de gezelligste huiskamer in Etten-Leur. Waar iedereen welkom is.

Namens het bestuur,
Louis Boumeester, voorzitter


Werkgroep Sociale & Maatschappelijke Aspecten

Na een turbulente periode kon de werkgroep in 2023 een vervolg geven aan haar activiteiten welke in 2022 waren opgestart. En was er ook ruimte om aandacht te geven aan extra activiteiten.
Een van deze nieuwe activiteiten is dat er in het najaar van 2023 twee bijeenkomsten in Ut Praotuis zijn georganiseerd met het thema Samen dementie vriendelijk. Hier hadden zich 60 bewoners voor aangemeld. Deze avond werd mede georganiseerd door de samendementievriendelijk.nl. Dankzij deze avonden heeft Samendementievrienelijk.nl ons Praotuis als een dementie vriendelijke locatie aangemerkt.
Sinds 2022 is in samenwerking met gezondheidscentrum “De Wiek” een folder verspreidt met de titel “Ontmoeting op Recept”. Door omstandigheden binnen de huisartsenpraktijk is dit project vertraging opgelopen. De speciaal ontwikkelde flyer is in overleg met Avoord Vrijwilligers aangepast dit ter ondersteuning van de huisbezoeken aan 80 jarigen en ouder door de vrijwilligers van Avoord. Eind 2023 is er nog een speciale flyer gemaakt ter ondersteuning van de huisbezoeken van de verpleegkundigen van Thebe, Avoord en Surplus. Hierin wordt tevens vermeld dat iedere eerste dinsdagmiddag van de maand, beginnend op 2 januari 2024 er een spreekuur door de verpleegkundige(n) wordt verzorgd. Hier is ook de woonconsulent van Alwel aanwezig voor gerichte vragen.
Leden van de werkgroep hebben zitting in de volgende projectgroepen:
- Een tegen Eenzaamheid
- Samen leven in de wijk
In deze werkgroepen wordt meegesproken en meegedacht over thema’s en activiteiten omtrent deze thema’s.
Vanuit de werkgroep “Samen leven in de wijk” is er een thema-avond georganiseerd in ons Praotuis om bewoners hiermee kennis te laten maken en begrip voor bepaalde situatie te hebben.
In 2023 hebben vrijwilligers 12 keer een Samen Soepen georganiseerd op iedere derde zaterdagmiddag van de maand. Na een weifelende opkomt in het begin, zitten aan het eind van het jaar 2023 ruim 60 bewoners gezellig bij elkaar soep te eten en net zo belangrijk, zij hebben een gezellig onderhoud met elkaar. In september 2023 heeft er een combinatie plaatsgevonden tussen Samen Soepen en Burendag 2023. Dit was een geweldig succes. Op deze dag hebben zij voor ruim 110 bewoners soep en broodjes verzorgd. Dit alles heeft de vrijwilligers doen besluiten om hier gewoon in 2024 mee door te gaan.
Voor 2024 is ook contact gezocht met basisschool “De 4 Heemskinderen” om gezamenlijk te kijken of Samen Soepen ook hier een bijdrage kan leveren aan het begrip gezond eten en armoede bestrijding.
- Vervolg jaarverslag werkgroep S&M Aspecten
Een extra aandachtspunt blijft voor onze werkgroep; Armoede bestrijding. In 2024 willen wij hier extra aandacht aan gaan besteden. Om tijdig problemen samen te kunnen onderkennen en oplossingen voor te vinden.
Met deze korte weergave hopen wij een beeld te hebben gegeven van de onderwerpen welke onze werkgroep bezig houden en tegen zijn gekomen in de afgelopen periode. Ook houden wij de huidige actualiteiten/conflicten lokaal, landelijk en wereldwijd in de gaten qua ontwikkelingen en onaangename situaties.

Namens de werkgroep Sociale & Maatschappelijke Aspecten

Frans van Ham, voorzitter werkgroep


Werkgroep Ouderencontact

Taken en werkwijze:
De taken zijn bij de start van de werkgroep in overleg met en door het Bestuur vastgelegd en hebben in de loop der tijd geen wijzigingen ondergaan.
Ledental en werkverdeling:
Het (vrijwilligers-) ledental in het kalenderjaar 2023 is 6. Vijf leden leggen huisbezoeken af, een van de leden functioneert als voorzitter/secretaris van de werkgroep. Het cliëntenbestand bedroeg in 2023: 11.
Aantal bijeenkomsten :
Aantal bijeenkomsten van de werkgroep in 2023 bedroeg 2. Regelmatig is er wel telefonisch contact, dan wel een-op-een overleg. Tevens is begin december een aantal leden van de werkgroep bijeengeweest ten behoeve van bijzondere werkzaamheden zoals hierna omschreven.
Bijzondere bijeenkomsten in 2023:
Op zaterdag 9 december zijn een aantal leden van de werkgroep, aangevuld met enkele gast-vrijwilligers, bijeen geweest om kerststukjes te maken voor de cliënten en voor op de tafels tijdens de kerstlunch.
Enkele leden van de werkgroep zijn tijdens de kerstlunch op zondag 17 december behulpzaam geweest met bereiding, voorbereiding en opdienen van de kerstlunch.

René Konings, Voorzitter werkgroep

 


Werkgroep Activiteiten voor Volwassenen
Taak van de werkgroep:
Het organiseren van activiteiten voor volwassenen in en rond Ut Praotuis
voor alle wijkbewoners en geïnteresseerden niet in de wijk wonende Etten-leurenaren.
Hieronder vallen: kaartclub(s); sjoelen; bingo; gym; hobbyclub; computerclub; busreis; fietstocht, Kerst- en Paasviering, vrijmibo , naailessen enz. Zie ook de vaste activiteiten in Ut Praotuis verderop in dit jaarverslag
2023 was een succesvol jaar. Al het gedoe rondom corona was er gelukkig niet. Elke dag konden we weer vullen met een veelvoud van gezellige activiteiten voor vele, met name senioren, groepen.
Al snel bleek dat er steeds meer deelnemers zich aanmelden bij de activiteiten. Dit is natuurlijk wat wij graag zien als vrijwilligers.
Naast de extra activiteiten zoals de bingo’s, familiefietstocht, hobby en rommelmarkten en de Kerstlunch hebben we dit jaar 2 workshops voor volwassen gedaan. Schilderen en Kerststukjes maken. Beide in het najaar. Hier was ook grote belangstelling voor. Ook voor 2024 staan we weer klaar. De werkgroep zorgt voor een mooi programma voor de feestweek van het 30 jarig bestaan van de wijkvereniging.
De werkgroep telt 14  vrijwilligers.


Werkgroep activiteiten voor volwassenen.
Louis Boumeester, voorzitter werkgroep


Werkgroep Activiteiten voor Kinderen
Taak van de werkgroep.
Taak van de werkgroep is het organiseren en uitvoeren van activiteiten voor de jeugd van de Banakkers. Deze activiteiten vinden zowel plaats in Ut Praotuis als in de wijk zelf.
De activiteiten kunnen gevraagd dan wel ongevraagd georganiseerd worden.
Ook kunnen ze wijk overstijgend zijn of participerend met andere partners.
Bezetting van de werkgroep.
De werkgroep bestond dit jaar uit 11 vrijwilligers, acht vrouwen en drie mannen.
Dit zijn Willy van Alphen, Kitty Boumeester, Susanne de Ranitz, Moniek Buurstede, Judith Verheijen, Sandra van Cadsand, Charlotte van Gammeren, Deborah Dekkers,  Wim Snepvangers, Peter Heeren, en Ton Sips.
Daarnaast waren enkele jeugdigen meiden uit de wijk bereid de Sint dit jaar te assisteren als Pieten. Dank voor jullie inzet en dit is zeker voor herhaling vatbaar! De Sint was dit jaar ook een stand-in voor onze vaste Sint vertolker.
Er zijn enkele vrijwilligers met EHBO en/of BHV bevoegdheid.
Ton Sips is afgevaardigde van de werkgroep Kinder- en Jeugdactiviteiten in het Bestuur  van de wijkvereniging en is tevens voorzitter van de werkgroep Kinder- en Jeugdactiviteiten. Daarnaast is hij als secretaris toegetreden tot het Bestuur van de Stichting Ut Praotuis, die het eigenaarschap heeft van ons wijkgebouw.
Participatie van onze werkgroep in de periodieke werkgroep Speelplan Banakkers.
In het speelplan wordt samen met betrokken bewoners een inventarisatie gemaakt wat betreft de speelgelegenheden in de wijk. De werkgroep  participeert in het gemeentelijke overleg hierover. In 2026 komt er een vernieuwing van het speelplan. Dit behelst het vervangen van enkele toestellen door nieuwe toestellen. Tevens kan er een verplaatsing plaats vinden van toestellen ingegeven door de veranderende behoefte per locaties.
Wijkbewoners kunnen hier inspraak in krijgen door mee te doen met de inspraakronde tijdens het updaten van het speelplan.
Activiteiten die dit jaar hebben plaats gevonden.
Langzaam aan konden de kinderen de weg naar Ut Praotuis weer vinden. De aantallen waren eerst nog niet als vanouds maar gedurende het jaar werd het steeds beter.
De eerste activiteit van het nieuwe jaar is de Nieuwjaarsdisco, traditioneel met kinderbubbels.
Daarna was het al snel weer tijd voor de carnavalsdisco met een volle zaal met verklede kinderen, die goed wisten hoe ze dit mooie feestje moeten vieren.
In maart was er een escaperoom met als thema =ruimtevaart=. De kinderen vonden het fantastisch en wij ook. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.
Daarna was er weer een disco, dit keer hadden we de kinderen uitgenodigd via =social schools= van de 4Heemskinderen. De opkomst was veel minder. Het is misschien even wennen aan de nieuwe vorm van uitnodigen.
Met Pasen hadden we weer het traditionele Paas knutselen en eieren zoeken.  Ouders kwamen  met hun kinderen en konden samen knutselen. Na limonade en een welkomst pootje van de Paashaas gingen we naar het speeltuintje aan de Brederolaan. Daar had de Paashaas plastic eieren verstopt die de kinderen moesten zoeken, die ze daarna weer konden inruilen voor een chocolade ei. Het was erg gezellig en een succes.
Ook in april hebben we een minidisco gehouden waar erg veel vraag naar was vanuit de jonge ouders in de wijk. Het was weer “volle bak” en de kinderen gingen ervoor. Deze activiteit is toch wel een blijvertje.
In mei was er een knutsel workshop maar daar kwamen niet veel kinderen op af (slechts 11kinderen) Zou het toch kunnen liggen aan de nieuwe manier van uitnodigen?
Als laatste activiteit was er weer de einddisco voor de vakantie(met kinderen uit groep4)
Juli en augustus vakantie periode.
In september hadden we ter opening van het activiteiten seizoen een disco die redelijk bezocht was. We merken dat twee jaar corona een gat geslagen heeft in de opkomst bij de hogere leeftijd groepen. We zullen geleidelijk aan wel weer meer bezoekers trekken.
Op 30 september hebben we een knutsel activiteit gehad voor de leeftijd groep 2/4. Dit was erg geslaagd en de ouders deden goed mee. Eind oktober was er traditionele Halloween tocht.  Hierbij was er weer, net als vorig jaar, een puzzeltocht langs adressen die extra versierd waren voor deze gelegenheid. Het was wel fris weer, maar er waren veel deelnemers, ouders met kinderen, maar ook kinderen zelfstandig. Vaak waren ze ook verkleed. Het was de bedoeling om een zin te raden door letters te verzamelen die op de diverse locaties waren opgehangen. Ook waren er spelletjes bij sommigen locaties. Bij sommige locaties was het erg eng!!! De tocht werd gestart en eindigde in Ut Praotuis waar het geraden woord konden worden gecheckt. Er was voor iedereen een snoepzak en heksen limonade.
Begin november was er weer een escaperoom nu met als thema: =Detective=. Het was weer een heel gepuzzel en goed nadenken en samenwerken om de oplossing te vinden. Ook dit keer weer erg geslaagd. Die houden we erin,!!!
Eind november kwam Sint weer naar Ut Praotuis en werd daarbij geassisteerd door een hoofd Piet en drie andere Pieten. Omdat de belangstelling erg groot was hebben we de ochtend in twee sessies gedaan om het overzichtelijk en veilig te houden. Doordat de wijk aan het verjongen is zal deze trend zich waarschijnlijk doorzetten. De cadeaus werden weer met enthousiasme ontvangen en de bijbehorende sfeer foto’s gemaakt. Ook dit Sinterklaasfeest was weer een groot succes.
Voor het jaarlijkse Kerst knutselen hadden we een aantal knutsel voorbeelden gemaakt en materiaal aangeschaft waarmee een kerststukje kon worden vervaardigd. De opkomst was goed en kinderen gingen tevreden met hun stukje naar huis.
De geplande disco in december kon jammer genoeg niet doorgaan i.v.m. te weinig beschikbare vrijwilligers.

Resumé.
We hopen dat gedurende het jaar 2024 bij sommige activiteiten weer meer belangstelling gaat komen. We zijn als werkgroep blij dat we gezamenlijk de activiteiten hebben kunnen organiseren in ons Praotuis voor de kinderen van De Banakkers!
Als voorzitter wil ik de leden van onze werkgroep bedanken die, telkens maar weer hun vrije tijd schenken aan het organiseren en uitvoering van de diverse activiteiten.
Vaak doen ze dit vrijwilligers werk, naast hun baan, erbij, moet U weten.
In Nederland mag van mij het woord vrijwilliger in goud geschreven worden, maar zeker geldt dat voor deze vrijwilligers van de Werkgroep Kinder- en Jeugdactiviteiten!
Dank weer voor jullie betrokkenheid, creativiteit en inzet van het afgelopen jaar!
Namens Kinder-Jeugd activiteiten 

Ton Sips, voorzitter werkgroep

Werkgroep Ruimtelijke Aspecten & Verkeer
Het jaar 2023 is rustig geweest.
Lindy Dekkers is begonnen bij deze werkgroep, zij neemt (tijdelijk) de taak over van Marion, waarvoor wij haar dankbaar zijn. Wim heeft aangegeven niet meer actief bij de vergadering aan te sluiten maar hij blijft wel graag de activiteiten volgen om raad en advies te geven.
Verslag van het bestuur
De renovatie van de Brederolaan gaat in het eerste kwartaal van dit jaar (2024) echt van start.
De renovatie van de Rodenbachstraat, de Felix Timmermansstraat en de Frederik van Eedenstraat gaan beginnen in het tweede kwartaal van 2024.
De problemen bij de Molenas, vooral door doorgaand verkeer wat te hard rijdt, is voor de bewoners van deze weg naar tevredenheid opgelost.
Verbouwing Winkelcentrum komt nog even niet in beeld, er zijn nog veel zaken waar een nader onderzoek voor nodig is.
Straatnaambordjes ‘’Bisschopsmolenstraat’’ zijn geplaatst. Er zijn nog enkele plaatsen waar nieuwe straatnaamborden meer duidelijkheid kunnen verschaffen.
Het plaatsen van asielzoekers zal ook nog veel uitzoekwerk geven. Door de woningnood is huisvesting een uitdaging. Wij proberen hierin mee te denken om eventuele mogelijkheden aan te geven bij de gemeente.
Toekomst
We blijven punten aangeven bij de gemeente op het gebied van veiligheid, woongenot, straatmeubilair, en natuurlijk wat we horen van de inwoners van onze wijk De Banakkers, om samen tot een oplossing te komen.
Organisatie
Anny van den Brand, voorzitter werkgroep

Buurtpreventie
In 2023 is Buurtpreventie 6 keer bijeen geweest.
Hieronder een samenvatting van deze samenkomsten.
Er is gemeld dat er vanaf 2023 een scanauto zal rijden voor parkeerovertredingen in de straten waar betaald parkeren geldt. In het begin waren er nog enkele vragen en enkele juridische moeilijkheden. Nu weten wij- een jaar later- dat de scanauto- door Etten-Leur  rijdt. Ook is het inmiddels bekend dat er 2 afvalcoaches aangesteld zijn.
Onze nieuwe boa Sjors van Zundert is voor het eerst aanwezig bij de vergadering.
Eind januari is er een snelheidscontrole in de buurt gehouden. Wij gebruikten zelf de lasergun.
Er werden op de bekende hotspots verschillende snelheidsovertredingen geconstateerd.
Boa Sjors gaat ons verlaten en gaat naar Breda. Wij nemen de Streek mee in de rondes door de wijk. Een pluim voor de Buurtpreventisten om dat wij ook meldingen doen over de Streek.
Pim heeft 30km  stikkers geregeld. Deze stickers zijn op verschillende manieren verdeeld in onze wijk. Er zijn al 200 meldingen door ons aan de buiten beter app gezonden.
Wij hebben een nieuwe wijkagent, Ashwin Wever. Ashwin wil samen met ons meer aandacht besteden aan de wijk en de buurtpreventie meer informeren waar dit nodig is.
De wijkconsulent van Alwel kwam vertellen wat hij kan betekenen voor de buurtpreventie. Hij heeft ook een ronde meegelopen om zijn kennis inzake wijken met ons te delen.
Er is weer een nieuwe boa, Tanja Jongeneel heeft zich voorgesteld.
Eind 2023 heeft de groep geëvalueerd en geconstateerd dat wij in een relatief rustige wijk rondlopen. Wat wel onze aandacht trekt is het vele vuurwerk, welke niet alleen tijdens oudjaar wordt afgestoken. Onze Buurtpreventisten gaan met goede moed 2024 tegemoet!

Jos Bink, Coördinator buurtpreventie